PROJEKT WNĘTRZ

Indywidualny projekt wnętrz mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, usługowych. Wnętrza dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Dzięki projektowi indywidualnemu mamy szansę poświęcić Państwu czas na przejście przez wszystkie etapy tworzenia projektu – od początkowych wizji do finalnych rysunków technicznych.

PROJEKT BUDOWLANY

Stworzymy dla Państwa projekt wymarzonego domu, budynku usługowego, biurowego, budynku na miarę, czyli takiego, który będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania. Dzięki projektowi indywidualnemu mamy szansę poświęcić Państwu czas na przejście przez wszystkie etapy tworzenia projektu – od początkowych wizji do finalnych rysunków technicznych.

PROJEKT WNĘTRZ

NASZE WYZWANIA

To stworzenie dla Państwa indywidualnego projektu wnętrz mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, usługowych. Wnętrz dostosowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań. Dzięki projektowi indywidualnemu mamy szansę poświęcić Państwu czas na przejście przez wszystkie etapy tworzenia projektu – od początkowych wizji do finalnych rysunków technicznych.

To stworzenie wnętrz na miarę możliwości finansowych. Podczas projektu doradzamy Państwu, z jakich materiałów wykonać wnętrze, by Państwa budżet nie ucierpiał i by jednocześnie cały czas efekt końcowy był taki jak zamierzony. Podczas trwania projektu poszczególne elementy wyposażenia są wysyłane do wyceny, by Państwo mieli cały czas kontrole nad swoim budżetem.

WZÓR NA NASZĄ WSPÓŁPRACĘ – CZYLI CO DLA PAŃSTWA ZROBIMY

PRACE PRZEDPROJEKTOWE

 • Inwentaryzacja budowlana – pomiar na miejscu budowy w celu sprawdzenia wymiarów i zgodności z projektem.
 • Przygotowanie modelu 3D pomieszczeń, na którym tworzony będzie projekt.

KONCEPCJA PROJEKTU WNĘTRZ

INFORMACJE POCZĄTKOWE – na pierwszym spotkaniu po podpisaniu Umowy, Architekt zadaje Klientowi szereg pytań na temat potrzeb i oczekiwań w stosunku do projektu. Każdy Klient ma indywidualne potrzeby i oczekiwania. Takie spotkanie jest niezwykle ważne, ponieważ na jego podstawie obierzemy drogę projektową oraz zostanie stworzona Koncepcja Projektu.

RZUTY – Przedstawienie pomysłu funkcjonalnego działania pomieszczeń w postaci rzutów poszczególnych pomieszczeń – kilka wariantów wraz z omówieniem wad i zalet każdego z rozwiązań. Na zaplanowanych spotkaniach projektowych omówione zostaną poszczególne rysunki, pomysły, warianty rozwiązań.

WIZUALIZACJE – Przedstawienie pomysłu na wykończenie wnętrza w postaci wizualizacji 3D – kilka wariantów pokazujących pomysł na rozwiązanie wnętrza, propozycje kolorystyczne i materiałowe. Omówienie wad i zalet proponowanych rozwiązań.

KONCEPCJA OŚWIETLENIA – osobnym zagadnieniem we wnętrzu i niemalże osobnym projektem koncepcyjnym jest oświetlenie. Oświetlenie omawiane i projektowane jest we wnętrzach pod względem funkcji, następnie doboru formy. Na etapie koncepcji projektu szukamy rozwiązań i odpowiedzi na potrzeby związane z oświetleniem.

MIĘDZY KONCEPCJĄ A EFEKTEM FINALNYM

Kiedy faza koncepcyjna dobiega końca i już wiadomo jak będą wyglądały wnętrza, następuje dokonanie wyboru materiałów, z jakich maja być wykończone projektowane wnętrza. Wybór materiałów odbywa się na spotkaniach w sklepach z materiałami wykończeniowymi. Podczas wyboru materiałów dokonywana jest wycena na podstawie zestawień ilościowych materiałów. Tutaj Klient może dokonywać wyborów związanych z budżetem, zaś Architekt pomaga znaleźć rozwiązania zamienne, które sprawią, że zarówno wizja projektu, jak i portfel Klienta nie ucierpią.

Kiedy wybór materiałów został już zatwierdzony, a Inwestor ostatecznie zaakceptował Koncepcję Projektu, przechodzimy do części wykonawczej projektu.

PROJEKT WYKONAWCZY

Część architektoniczna składa się części rysunkowej oraz części opisowej.

Część rysunkowa projektu aranżacji wnętrz:

 • rysunek ogólnej aranżacji wnętrz
 • rzuty posadzek
 • rzut sufitów podwieszonych wraz z lokalizacją opraw oświetleniowych
 • dobór opraw oświetleniowych – zestawienie
 • projekt aranżacji poszczególnych pomieszczeń – rzuty i widoki ścian
 • projekt mebli na zamówienie
 • rysunki koniecznych detali wykonawczych
 • zestawienia materiałów, opis

SPOTKANIA

W ramach projektu zakładamy ilość spotkań projektowych poświęconych każdej części projektu: KONCEPCJI i PROJEKTOWI WYKONAWCZEMU. Oprócz spotkań projektowych oferujemy spotkania na budowie, podczas których omawiane będą szczegóły projektu, ewentualne propozycje zamienne.

WYDRUK

Projekt drukowany jest w skali dopasowanej do projektu, by był jak najbardziej czytelny i przejrzysty. Zwykle dla projektów wnętrz jest to skala 1: 50 oraz 1: 20, rysunki w formacie A1, A2, A3, składane do dokumentacji w formacie A4. Projekt wykonawczy będzie przygotowany w dwóch egzemplarzach.

TERMIN

Termin wykonania projektu zależy zawsze od wielkości zlecenia. Dlatego wyznaczamy go indywidualnie.

Możliwe opracowania dodatkowe to:

 • Kosztorys – dokument wykonany przez kosztorysanta na podstawie projektu wykonawczego
 • Projekty wykonawcze branżowe – uszczegółowione projekty branżowe, konstrukcyjne, instalacyjne. Przy znaczny stopniu skomplikowania obiektu projekt wykonawczy jest niezwykle ważnym i pomocnym opracowaniem. W projekcie wykonawczym proponowane są uszczegółowione rozwiązania wykonawcze i materiałowe. Wykonywane są zestawienie materiałów.

PROJEKT BUDOWLANY

NASZE WYZWANIA

To stworzenie dla Państwa projektu wymarzonego domu, budynku usługowego, biurowego, budynku na miarę, czyli takiego, który będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania. Dzięki projektowi indywidualnemu mamy szansę poświęcić Państwu czas na przejście przez wszystkie etapy tworzenia projektu – od początkowych wizji do finalnych rysunków technicznych.

To stworzenie domu na miarę możliwości finansowych. Podczas projektu Architekt wraz projektantami branżowymi doradza Państwu z jakich materiałów wybudować dom, jakie zastosować rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, by Państwa budżet nie ucierpiał i by jednocześnie cały czas efekt końcowy był taki jak zamierzony. Pod koniec projektu proponujemy naszym klientom możliwość wykonania kosztorysu.

WZÓR NA NASZĄ WSPÓŁPRACĘ – CZYLI CO DLA PAŃSTWA ZROBIMY

PRACE PRZEDPROJEKTOWE

 • Wykonanie mapy do celów projektowych – jest to pomiar w terenie i aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawnionego geodetę. Na mapie do celów projektowych Architekt wykonuje rysunek tzw. zagospodarowania terenu. Jest to rysunek techniczny usytuowania budynku na działce, zwymiarowany, z określonym bilansem terenu. Szerzej o tym rysunku w części poświęconej projektowi budowlanemu.
 • Wykonanie badań geologicznych gruntu – jest to wykonanie odwiertów na działce w planowanym miejscu usytuowania budynku i sprawdzenie warstw gruntowych, określenie nośności gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Badania te wykonujemy po określeniu przez Architekta miejsca usytuowania obiektu na działce. Wtedy wyniki badań są najbardziej adekwatne i miarodajne. Badania geologiczne gruntu są dokumentem wymaganym przez Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

KONCEPCJA PROJEKTU

INFORMACJE POCZĄTKOWE – na pierwszym spotkaniu po podpisaniu Umowy, Architekt zadaje Klientowi szereg pytań na temat potrzeb i oczekiwań w stosunku do projektu. Każdy Klient ma indywidualne potrzeby i oczekiwania. Takie spotkanie jest niezwykle ważne, ponieważ na jego podstawie zostanie stworzona Koncepcja Projektu.

DZIAŁKA – Omówienie zapisów planu miejscowego (lub decyzji o warunkach zabudowy jeśli nie ma planu) dotyczącego działki Inwestora, w tym omówienie możliwości zabudowy, stosunku powierzchni zabudowy, powierzchni utwardzonej do powierzchni biologicznie czynnej. Omówienie zapisów dotyczących kształtowania bryły budynku, a więc zapisów dotyczących wysokości budynku, kąta nachylenia dachu. Omówienie sytuowania budynku na działce zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budyni i ich usytuowanie. Ponad to omówienie usytuowania budynku w stosunku do stron świata, sytuowania pomieszczeń w budynku w stosunku do stron świata. Przedstawienie zasad architektonicznych sytuowania budynku na działce. Propozycje komunikacji na działce, omówienie wad i zalet.

RZUTY – Przedstawienie pomysłu na rozmieszczenia funkcjonalnego pomieszczeń w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji – kilka wariantów wraz z omówieniem wad i zalet każdego z rozwiązań. Przedstawienie zasad architektonicznych i funkcjonalnych we wnętrzach mieszkalnych. Na zaplanowanych spotkaniach projektowych omówione zostaną poszczególne rysunki, pomysły, warianty rozwiązań.

WIZUALIZACJE – Przedstawienie pomysłu na bryłę budynku w postaci wizualizacji 3D – kilka wariantów pokazujących pomysł na rozwiązanie elewacji, wielkości i umiejscowienie okien, propozycje kolorystyczne i materiałowe. Omówienie wad i zalet proponowanych rozwiązań.

MIĘDZY KONCEPCJĄ A EFEKTEM FINALNYM

Kiedy faza koncepcyjna dobiega końca i już wiadomo jak będzie wyglądał budynek, jaki będzie układ wewnętrzny pomieszczeń, jakie będzie jego usytuowanie na działce, a Inwestor ostatecznie zaakceptował Koncepcję Projektu, Architekt zleca na podstawie Koncepcji Projektu wykonanie projektów branżowych.

Na początku zlecane jest wykonanie badań geologicznych gruntu na działce na podstawie wytycznych Architekta wykonanych na zagospodarowaniu terenu na mapie do celów projektowych. To badanie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala określić nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych, co z kolei daje wytyczne do projektu konstrukcyjnego.

W kolejnym etapie proponowane są Inwestorowi rozwiązania konstrukcyjne, rozwiązania instalacyjne. Architekt koordynuje rozwiązania branżowe, by nie nastąpiła kolizja między nimi. Kiedy prace nad projektami branżowymi i ich koordynacją dobiegają końca można przejść do projektu budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY

Część formalno-prawna – to część projektu opracowana przez Architekta, na którą składają się:

 • kopie warunków przyłączeniowych,
 • uzgodnienia zagospodarowania terenu z gestorami sieci,
 • wypis z planu miejscowego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy,
 • kopie zaświadczeń projektantów i przynależności do izb zawodowych,
 • oświadczenia projektantów o zgodności projektu z przepisami prawa,
 • kopia mapy do celów projektowych,
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • uzgodnienia z rzeczoznawcami

Część architektoniczna składa się części rysunkowej oraz części opisowej, która wykonana jest zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na część rysunkowa składa się:

 • rysunek zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych
 • rzuty poszczególnych kondygnacji, rzut dachu
 • konieczne przekroje budynku
 • elewacje

Część opisowa to opis techniczny

Opinia geotechniczna – wynik badań geologicznych przeprowadzonych na działce Inwestora

Część konstrukcyjna – składa się części rysunkowej, obliczeniowej oraz części opisowej. Część konstrukcyjna ma na celu zaprojektowanie pod względem konstrukcyjnym fundamentów budynku, stropów oraz dachu, a także innych elementów konstrukcyjnych takich jak nadproża, belki, wiązary.

Część instalacyjna – to projekt instalacji sanitarnych do obiektu takich jak:

 • Instalacja ogrzewania czyli C.O.
 • Projekt kotłowni gazowej z przygotowanie CWU, jeśli planowane jest ogrzewanie gazem
 • Instalacja wewnętrzna gazu, jeśli planowane jest ogrzewanie gazem
 • Instalacja wod.-kan., czyli projekt instalacji wody i kanalizacji do projektowanych urządzeń sanitarnych w budynku
 • Instalacja p.poż.
 • Wentylacja mechaniczna

Projektowana charakterystyka energetyczna i OŹE – jest opracowanie wymagane przepisami prawa budowlanego. Ma ono na celu określenie współczynnika Ep dla budynku, sprawdzenie jego zgodności z przepisami.

SPOTKANIA

W ramach projektu zakładamy ilość spotkań projektowych poświęconych każdej części projektu: KONCEPCJI i PROJEKTOWI BUDOWLANEMU. Oprócz spotkań projektowych oferujemy spotkania na budowie, podczas których omawiane będą szczegóły projektu, ewentualne propozycje

WYDRUK

Projekt drukowany jest w skali dopasowanej do projektu, by był jak najbardziej czytelny i przejrzysty. Zwykle dla projektów wnętrz jest to skala 1: 50, 1: 100, 1:200, 1:500 rysunki w formacie A1, A2, A3, składane do dokumentacji w formacie A4. Projekt wykonawczy będzie przygotowany w dwóch egzemplarzach.

TERMIN

Termin wykonania projektu zależy zawsze od wielkości zlecenia. Dlatego wyznaczamy go indywidualnie.

Możliwe opracowania dodatkowe to:

 • Kosztorys – dokument wykonany przez kosztorysanta na podstawie projektu budowlanego
 • Projekty wykonawcze branżowe – uszczegółowione projekty branżowe, konstrukcyjne, instalacyjne. Przy znaczny stopniu skomplikowania obiektu projekt wykonawczy jest niezwykle ważnym i pomocnym opracowaniem. W projekcie wykonawczym proponowane są uszczegółowione rozwiązania wykonawcze i materiałowe. Wykonywane są zestawienie materiałów.
 • Projekt wnętrz – to opracowanie architektoniczne szczegółowego rozwiązania wnętrz w budynku. Projekt ten składa się również z Części Koncepcyjnej i Części Technicznej (Wykonawczej). Część Koncepcyjna to poszukiwanie pomysłu na rozwiązanie wnętrza przy pomocy wizualizacji. Część Wykonawcza to rysunki techniczne pomieszczeń, na podstawie których Wykonawcy na budowie są w stanie wykonać projekt zgodnie z naszym pomysłem.